Privacyverklaring Corona Chat GGD Hart voor Brabant

Doormiddel van deze chat wil GGD Hart voor Brabant (HvB) burgers in Nederland die daar behoefte aan hebben toegang tot informatie geven over vaccinaties tegen Covid-19, en hen steunen bij het maken van een weloverwogen keuze. Om burgers beter te bereiken is deze chat opgezet, zodat er een laagdrempelig chatkanaal is voor burgers om vragen rondom Covid-19 te stellen. Om je vragen in de chat zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden hebben we wel eens persoonsgegevens van je nodig. We verwerken hierbij je IP-adres en eventuele andere persoonsgegevens die jij aan ons geeft. We gaan hier zorgvuldig mee om. Hieronder lees je wat we met je gegevens doen en waarom we ze vragen.

Hoe wordt de chat gebruikt?

Via de website kun je een chatgesprek beginnen met een chatmedewerker wanneer de chat geopend is. Om een gesprek te starten moet je op de knop ‘start chat’ klikken, daarna voer je een gebruiksnaam in en word je doorverbonden met een beschikbare medewerker van de eerste lijn. Binnen de eerste lijn helpen chatmedewerkers je bij het beantwoorden van vragen over algemene informatie over vaccinatie.

Wanneer je daar behoefte aan hebt, kunnen medewerkers van de eerste lijn je doorverwijzen naar chatmedewerkers van de tweede lijn. Binnen de tweede lijn zijn zorgprofessionals werkzaam. Zij kunnen vragen over de Covid-19 vaccinaties beantwoorden. Bij de beantwoording van deze specifieke vragen geven de medewerkers géén medisch advies. De zorgprofessionals gaan niet in op jouw persoonlijke medische situatie.

Wanneer de zorgprofessionals van de tweede lijn jouw vragen niet kunnen beantwoorden, kun je een terugbelverzoek indienen. Je wordt dan gebeld door een zorgprofessional waarmee je over deze vragen in gesprek kunt gaan.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van vragen in de chat;
 • Het tijdelijk kunnen blokkeren van chat-verzoeken, in geval van herhaaldelijk opzettelijk chat-misbruik;
 • Het kunnen maken van een periodieke schatting m.b.t. aantallen unieke cliënten;
 • Direct automatisch herstellen van een chat-sessie in het geval van een netwerkstoring;
 • Nalezen van het door de medewerker gevoerde gesprek t.b.v. het maken van een chat-rapport;
 • Het maken van gespreksrapportages ten behoeve van intervisie en coaching van chat-medewerkers.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres
 • Chat-transcript, met daarin persoonsgegevens zoals deze gedeeld worden tijdens het gesprek

Welke wetten regelen dat wij jouw persoonsgegevens mogen gebruiken?

Volgens de AVG mogen we jouw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige reden voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, publieke taak/algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

Wij hebben als doel jou en anderen zo goed mogelijk te helpen bij het beantwoorden van vragen. Het gebruik van de chat is daar een manier voor. Deelname aan de chat is vrijwillig. Wij verwerken je gegevens op basis van de grondslag toestemming (Artikel 6 lid 1 onder a AVG). Wanneer je toestemming hebt verleend voor het verwerken van je gegevens, heb je altijd het recht om de verleende toestemming weer in te trekken. Na het intrekken van de toestemming zullen wij vanaf dat moment de persoonsgegevens niet meer verwerken voor de doeleinden waarvoor de toestemming is gegeven. Het intrekken van de toestemming moet net zo makkelijk zijn als het verlenen van de toestemming.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de (categorieën) van persoonsgegevens, namelijk:

 • De chatgesprekken bewaren wij 30 dagen. Na 30 dagen wordt de inhoud van het chatgesprek automatisch verwijderd.
 • De IP-adressen worden één maand versleuteld opgeslagen. Na een maand worden de versleutelde IP-adressen automatisch verwijderd.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

We vinden het belangrijk dat je gegevens veilig zijn. Wij nemen daarom goede maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere niet gewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Daarnaast maken wij afspraken met partijen die gegevens voor ons verwerken. In de afspraken is opgenomen wat partijen met jouw gegevens voor ons mogen doen.

Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de AVG zijn we verplicht transparant te zijn tegenover jou over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jou hierover op te tijd te informeren. Daar dient deze privacyverklaring voor.

Naast deze informatieplicht die ons toekomt, komen jou op basis van de AVG, rechten toe. Deze rechten betreffen:

 • Inzage: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Je kan ons vragen welke gegevens wij van jouw verwerken en je kan eventueel om kopieën van die gegevens vragen.
 • Rectificatie: Wanneer blijkt dat de gegevens die wij over jou hebben verzameld en vastgelegd niet juist zijn, kan je ons verzoeken om dit te corrigeren.
 • Gegevenswissing: Je kan een verzoek doen op verwijdering van persoonsgegevens.
 • Bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Telefonisch contact

Indien je gebruik maakt van de chatfunctie is GGD HvB verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer je telefonisch met een zorgprofessional in gesprek gaat, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door GGD GHOR Nederland. In dat geval is niet GGD HvB, maar GGD GHOR Nederland verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor de omgang met jouw persoonlijke gegevens bij de telefoonlijn verwijzen we je daarom graag door naar de ‘Privacyverklaring Telefoonlijn’ van GGD GHOR Nederland die ook op deze website gelezen kan worden.

Heb je vragen of klachten over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens?

Heb je vragen of klachten over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de GGD Hart voor Brabant. Het mailadres is [email protected].

Hebben we je klacht behandeld en ben je het niet eens met de uitkomst of hoe jouw klacht is afgehandeld? Dan kan je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg de website om eventuele updates te bekijken en lees altijd onze meest recente privacyverklaring voordat je persoonsgegevens aan ons verstrekt.

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast op 19 januari 2022.

Stel nu je vraag aan een zorgprofessional

maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur